Iklan

Contoh Soal Ujian Nasional Bahasa Jawa SD / MI

Kita kali ini akan memberikan contoh ujian nasional bahasa jawa untuk SD, tau MI, dalam contoh naskah soal latihan ujian nasionla ini hanya sebagai landasan dan acuan yang tak mengikat. dan semata-mata apa yang tersaji dalam postingan ini hanya sebagai contoh, sehingga contoh soal ujian bahasa jawa untuk sekolah dasar (SD) ini sangat terbatas, baik isi maupun kualitasnya.

data yang diperoleh ini merupakan data yang saya ambil dari ketika sobat saya, tiada lain supaya lebih bermanfaat sehingga inisiatif posting dalam rangka mewujudkanya.

LATIHAN SOAL UJIAN NASIONAL SEKOLAH DASAR / MADRASAH IBTIDAIYAH
TAHUN PELAJARAN 2010/2011

LEMBAR SOAL

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa
Sekolah : SD / MI
Hari / Tanggal : Kamis 4 Maret 2012
Dimulai pukul : 07.30 WIB.
Diakhiri Pukul : 09.30

NYEMAK
Mirengake Cerita
Gatekna cerita kang di waos bapak ibu gurumu !

Kelangan Sepatu
Kaya padatan yen rebo sore Gandung, Indri, Tutik, lan Warsono padha latihan karate ing ruang aula sekolahan. Bocah papat kuwi pancen seneng olah raga beladiri, mula ora maido yen awake pada bregas.

Latian diwiti jam jam papat sore. Kabeh wis nganggo seragam karate, sore kuwi bocah-bocah pada paddha semangat anggone latihan. Jurus-jurus sing diwulangake Pak Darjo bisa ditiru kanthi gampang.

Emane sore iku ana kedadean sing rada gawe kisruh. Sepatune Gandung ilang. Biasane bocah-bocah yen latiihan karate sepatu di copot banjur dipanggonake ing papan wadah sepatu.

Dasar Gandung bocahe radha ngambeng, mula mripate wis wiwit mrabak. Kanca-kancane pada usrek melu nggoleki. Nanging meh seprapat jam during bisa ketemu,

Pak Dirjo guru karete uga melu nggoleki. Tutik lan Indri sing kondhang paling sregep ora keri. Kalebu Warsono sing tukang cengengesan uga kethok melu bingung.

“Mas Gandung, mau sepatumu kok selehake ngendi coba dieling-eling!” aloke pak Dirjo.
“Nggih wonten mriki pak, panggenane wadhah sepatu,” wangsulane Gandung.

Nalika kabeh isih padha bingung nggoleki sepatune Gandung. Dumadakan Gandung mbengok seru banget.

“Pak niki sepatune kula!”

Kabeh padha kaget campur anyel ngawasaken Gandung kaya lagi mbukak tas. Jebule sepatune Gandung ana njero tas. Kabeh-kabeh padha nyalahake Gendung sing lalenan.

Wangsulana kanthi patitis !

Sawise ngrungokake cerita ing ndhuwur, coba wangsulana pitakon ing ngisor iki !

Sapa wae peraga/tokoh carita ing ndhuwur mau
Tulisen ngendidakane Pak Dirjo naliko takon sepaute Gandung !
Kepriye watake tokoh-tokoh carita ing ndhuwur ?
Apa tema carita mau ?
Kepriye bisane ketemu sepatune Gendung.

NULIS
Aksara jawa ing ngisor iki tulisen latine !

tebu [wolu a= k[bh
[moonh du[w klu= gel=
bu[d da/ seg pun/
[kom/ [f[r= se[kolh
g[r= gdh sek/ bku=

MACA
Wacanen geguritan ing ngisor iki kanthi intonasi lan lafal sing trep !

PUSPA SAKING KENG PUTRA
HARUM SUNYA ISWARA

Ibu….
Kula putra panjenengan
Marak sowan Ibu….
Wonten ing dinten punika
Dinten tanggap warsa panjenengan
 
Ibu….
Kula dereng saged bekti
Naming satunggal puspa
Saking keng putra
Mugi saged nggregani
Manah panjenengan

Ibu…..
Sampun sekawan dasa tahun
Yuswanipun Ibu
Kula keng putra
Naming saged ndonga
Mugi Ibu panjang yuswa

WICARA
Naggapi Isi gambar
Wanehana sran utawa komentar ing gambar ngisor iki !

KUNCI JAWABAN
NYEMAK
Gendung, Indri, Tutik, Warsono lan Pak Dirjo
“Mas Gandung, mau sepatumu kok selehake ngendi coba dieling-eling!”
Watake Gandung yaiku rada gembeng

Indri lan Tutik watake paling sregep
Warsono senenge cengengesan
Sepatune Gandung ilang
Gandung mbukak tase, jebbul sepatune ana njero tas

NULIS

Tebu wolu abang kabeh
Mona duwe kalung gelang
Budhe Dhahar sega punar
Komar dereng sekolah
Gareng gadhah sekar bakung 
 

Bank Soal UAN Bahasa Indonesia SMA/MA Semua Jurusan